torsdag 26. februar 2009

Ein annan slags 'fast food'


Norske kristne snakkar ikkje mykje om faste. Det kan sjølvsagt vera fordi me tar på alvor det Jesus sa om at ein ikkje skal skryta av kor from ein er. Men sannsynlegvis har det ein annan årsak: Norske kristne fastar lite. Då går me truleg glipp av noko viktig.

I andre kulturar fastar dei mykje, og dei veit å snakka mykje om det. Dei fleste veit at muslimane fastar ein månad i året. Mellom daggry og solnedgang er det forbode å eta, drikka, røyka og å nyta 'andre kjødelege gleder'. Til gjengjeld tar dei det igjen i rikt monn om natta.

Personleg er eg fascinert av den måten dei egyptiske ortodokse kristne fastar. Dei skryt ikkje mykje av det, men det er neppe nokre kristne som fastar meir enn dei gjer. Dette er jo ei kyrkje der klostertradisjonen står svært sterkt, og derfor har den asketiske livsstilen innpass også hos vanlege egyptiske kristne (som vert kalla koptarar). Hald deg fast: Koptarane fastar 210 dagar i året. Dei som gjer det på den strengaste måten fastar frå midnatt til solnedgang. Og i tida mellom solnedgang og midnatt et dei berre vegetarmat. Kjøt, fisk, egg og melkeprodukt held dei seg unna. Sjølvsagt er det ikkje like strengt for alle. Kvar tar omsyn til sin eigen situasjon, helse, arbeid osb, og samrår seg med skriftefaren sin om korleis ein vil legga opp fasten.
Grunngjevinga for at dei held seg borte frå kjøt og andre dyreprodukt er at ein vil venda tilbake til det kostholdet Gud gav menneska før syndefallet. Les du skapingsfortellinga i 1. Mosebok 1, vil du sjå at Gud gav Adam og Eva lov til å eta av alle planter med frø. Det var først etter flommen at Gud gav Noah og hans etterkommarar lov til å eta kjøt.

I våre dagar er det mange som er vegetarianarar, men grunngjevinga er som regel noko heilt anna. Nokre synest det er gale å ta livet av dyr. Andre meiner den moderne kjøtproduksjonen inneber liding for dyra. Andre igjen meiner at kjøtproduksjonen ikkje er berekraftig. Og der har dei eit poeng. Viss alle menneske på jorda skulle ha ete like mykje kjøt som me i den rike delen av verda gjer, ville det ikkje vore nok mat på jorda. Kanskje det ikkje er så dumt å venda tilbake til paradiskosten – i alle fall i fastetida.

Har du tenkt å fasta i fastetida? Korleis gjer du det i så fall? Et du mindre enn normalt? Avstår du frå visse ting som du er avhengig av? Gir du til fasteaksjonen?
Eg tar gjerne imot kommentarar på dette blog-innlegget. Det går an å legga inn kommentarar anonymt eller med namn, det er valfritt på denne bloggen.

lørdag 21. februar 2009

Englane jublar

Jesus seier at det blir stor glede mellom Guds englar over éin syndar som vender om. Då trur eg det må vera jubel i rekkene når dei er vitne til det som skjer mellom ungdommane i Os. I det siste har fleire gitt uttrykk for at dei vil følga Jesus, og det er fantastisk flott. Mange av ungdommane er nysgjerrige og opne for å læra meir om Guds rike, og dei er ikkje redde for å gi respons. Vel, ikkje alle har lært seg alle dei uskrivne reglane om skikk og bruk i kyrkja, og nokre av dei kan vera plagsomt bråkete av og til, men me får tåla litt av det.

På fastelavenssøndagen høyrer me om ein mann som også lagde litt bråk og forstyrra det gode selskap når Jesus gjekk forbi. Han vart kalla Bartimeus – det er arameisk og tyder 'son til Timeus' – og han var ein blind tiggar. Han sat attmed vegen utanfor Jeriko, og då han høyrde at Jesus var i nærleiken, byrja han å ropa høgt etter Jesus. Folk skjente på han, fordi han lagde bråk, men Jesus stoppa og bad dei føra han bort til seg, og spurde: «Kva vil du at eg skal gjera for deg?» Det var vel ikkje så unaturleg at Bartimeus ville få synet igjen, og det var det han fekk. «Trua di har frelst deg», sa Jesus. Så fekk Jesus endå ein disippel som vart med han på vegen opp til Jerusalem.

I morgon er det familiegudsteneste i Os kyrkje. Fem born skal døypast og fireåringane skal få Kyrkjeboka. Sist onsdag var fireåringane og foreldra samla i kyrkjetunet. Der fekk dei høyra om Bartimeus. Barnesekretæren vår, Kari Torsvik, er veldig flink å fortelja for borna. Dei levde seg heilt inn i forteljinga om den blinde tiggaren, og ropte høgt på Jesus. Eg trur englane jublar når dei ser at borna som vert døypte i kyrkja vår, held fram i følge med Jesus og lærer å bli glad i han.

tirsdag 17. februar 2009

Arnt Jakob: Gå i tru!

På fredag er det ungdomsgudsteneste igjen. 20. februar kl 20.00. Temaet som Arnt Jakob Holvik skal undervisa om, er 'Gå i tru'. Kva det vil seia, får du komma til kyrkja for å høyra.

Arnt Jakob har gått mykje i tru i det siste. Som dei fleste osingar etter kvart veit (iallfall dei som les Os og Fusaposten), har han og vennene flytta til Os for å driva ungdomsarbeid. Det har dei gjort utan sikker inntekt, og det må vel kallast å gå i tru.

Arnt Jakob og 'Os-teamet' er til stor inspirasjon for meg som prest i måten dei får kontakt med ungdommane på. Dei er frimodige, og dei viser ein ekte kjærleik til ungdommane. Det finst ikkje 'problemungdom' for Arnt Jakob, Johannes og Maria - berre ungdom som er elska av Jesus. Og sjølv boblar dei over av ein smittande kjærleik.

Ungdomsgudstenestene har me ein fredag i månaden. Sjølv syntest eg det var veldig kjekt sist, og eg gler meg til fredag. Det blir lovsong med band frå Kongshaug, undervisning, bøn og nattverd.

Ungdomane er forresten på leiting etter eit meir spenstig namn på desse gudstenestene. Gode forslag tar me imot med takk!
Posted by Picasa

lørdag 14. februar 2009

Impuls Bergen / Os er i gang

Eit hundretals ungdomar frå Os, Bergen og kommunane omkring er samla i Oshallen denne helga. Dei deltar på Impuls, ein kristen festival med solid kristen forkynning, god musikk og lovsong og mykje gøy. Me gamlingar let oss og riva med av stemninga, som var på topp heilt frå starten av.
Posted by Picasa

fredag 13. februar 2009

Ein fantastisk dag i Os

I dag måtte eg berre ta meg fri nokre timar og komma meg ut i det fine veret. Opp frå tunnelen på Moberg og vidare innover Liafjellet til varden.

Alle som var på toppen i dag var enige: Kan det bli betre enn i dag? Blå himmel, vindstille, fantastisk utsikt.

Os er ei vakker bygd. Ho kan nesten måla seg med Stord...


Posted by Picasa

tirsdag 10. februar 2009

Viktig veke for Os

Denne veka blir viktig for Os. Onsdag kveld byrjar dei felleskristne møtene med Håkon Fagervik, og me ber til Gud om at mange frå Os må bli kjent med Jesus desse dagane.For ungdommane er det ei anna storhending: "Impuls" blir arrangert i Oshallen frå fredag til søndag. Impuls vart arrangert i Stavanger for halvanna veke sidan. (Bildet over er frå Stavanger for eit par år sidan.) 2500 ungdommar frå heile Vestlandet var samla der, og dei som var der fekk eit minne for livet. Arrangementet her i Os blir ikkje så stort, sidan det er første året, men det kan bli 'stort' likevel for dei som blir med.

Dei som vil vera med på Impuls, kan melda seg på til kyrkjekontoret, eller dei kan møta opp i Oshallen frå kl 18.00 fredag kveld. Det kostar kr 550 for heile helga. Ein kan IKKJE delta berre på enkeltarrangement. Unntaket er konserten laurdag kveld kl 22.00. Den kostar kr 50.

Her kan du sjå bilde frå Impuls i Stavanger:
http://www.impulsweb.no/Gallery.aspx?id=15#

søndag 8. februar 2009

Størst av alt


Størst av alt kjærleiken, seier Paulus. Størst av alle er borna, seier Jesus. Størst av alle kyrkja sine utfordringar er å formidla Guds kjærleik til borna. Derfor skal me i Os kyrkjelyd laga ein plan for trusopplæring av alle døypte born og unge mellom 0 og 18 år. Dette som ein del av den store trusopplæringsreformen til Den norske kyrkja.


Soknerådet og staben var saman på arbeidshelg fredag kveld og laurdag formiddag. Eg syntest det var veldig inspirerande å høyra kva idear folk har. Samstundes blir eg imponert over alt barne- og ungdomsarbeidet som allerede finst i Os. Eg gler meg til å sjå kva me kan få til saman for å gjera det endå betre.
I venstre marg har eg lagt til ei lenke til Den norske kyrkja si heimeside for Trusopplæringsreformen 'Størst av alt'.

tirsdag 3. februar 2009

Konfehelg i Os kyrkje


Sist laurdag og søndag var det konfehelg for KRIK- og speidarkonfirmantane i Os. Det var ein kjempeflott gjeng å vera saman med.

Laurdagen brukte me til å førebu gudstenesta søndag formiddag. Konfirmantane var med på alt som skjedde: Tekstlesing, drama, song og andre ting. Ei gruppe laga PowerPoint-presentasjon og førebudde bønestasjonar i gudstenesta. Ei anna gruppe brukte internett til å laga ein presentasjon om misjon. Speidarane var ute og laga kors til bønestasjonane og ein 'vinstokk' til å illustrera dagens tema. Me fekk også hjelp av frivillige musikarar og songarar til å laga eit eige kor. Og konfirmantforeldre hadde laga til kyrkjekaffi.
Neste konfehelg blir 21. og 22. mars - og då blir det for Join Us-konfirmantane.

Om adventstid og rett til arbeid

Vigra og Valderøy skulekorps spelte på julegrantenninga. På den årlege julegrantenninga på Roald hadde eg ord for dagen, der eg snakka l...