onsdag 24. februar 2010

Sju gode grunnar til å be

Eg er ikkje så flink til å be. Det innrømmer eg gjerne. Det er andre ting som ligg lettare for meg, som å lesa eller å gjera noko praktisk. Derfor må eg minna meg sjølv på kvifor det er bra for meg å bruka tid til bønn. Nedanfor kjem ei liste med sju gode grunnar. Det finst nok mange andre gode grunnar til å be. Kva er din beste motivasjon for å bruka tid til bøn? Del det gjerne med andre her på bloggen!

1. Bøn er eit privilegium, ikke ei plikt (Hebrearbrevet 10,19-22).
2. Bøn hjelper mot bekymringar (Filipparbrevet 4,6)
3. Gud svarar på bøn (Matt 7,7-11)
4. Han me ber til, får me lov til å kalla’Far’ (Matt 6,9).
5. Jesus brukte mykje tid til bøn, og han er eit føredøme for oss (Lukas 5,16).
6. Bøn har stor kraft (Jakob 5,16)
7. I bøna får me komma slik me er, utan å gjera oss til (Luk 7,36-50).

På søndag 28. februar er det 2. søndag i faste. Tekstane me les i kyrkja den dagen handlar om å komma til Gud i bøn. Først høyrer me om profeten Elia på Karmelfjellet, som ber Gud senda regn (1. Kongebok 18). Så høyrer me frå Jakobs brev, at Jakob minner om kor stor kraft Elia si bøn hadde (Jak 5,16-20).

Kroppsspråk og bøn
Søndagens evangelium, frå Lukas 7,36-50, handlar om kvinna som kjem til Jesus mens han ligg til bords i eit selskap heime hos farisearen Simon. Kvinna gjer alle forlegne med måten ho opptrer på. Ho gret, og byrjar å væta føtene til Jesus med tårene sine. Så slepp ho ut håret sitt og brukar det til å tørka føtene hans med. Til slutt kysser ho føtene hans og smørjer dei inn med dyr salve. Simon meiner ho er ei hore, og at Jesus burde visst kva slags menneske ho var.

Jesus overraskar då alle med å anerkjenna det ho gjer. Ho veit at Jesus er ein som tilgir synd. Derfor kjem ho til han med det ho har: Tårene sine, håret sitt og salven sin. Det er jo akkurat dette som er bøn: Å komma til Gud slik du er. Kvinna bad til Gud gjennom kroppsspråket sitt. Så avsluttar då Jesus med å seia til kvinna: ”Trua di har frelst deg. Gå i fred”.

Farisearen Simon hadde ikkje bruk for tilgjeving, meinte han – iallfall ikkje frå Jesus. Derfor viste han heller ikkje Jesus nokon kjærleik. Men det er den som har fått ettergitt størst skuld som viser størst kjærleik. Kanskje er det slik at den største motivasjonen for å komma til Gud i bøn, er å vita kor mykje Gud har tilgitt, og kor stor skuld Jesus har tatt på seg.

Då blir det og ein nær samanheng mellom bøn og faste. I fasten følgjer me Jesus på veg mot krossen, som er grunnlaget for vår tilgjeving. Fasten er meiningslaus utan bøn og kjærleiksgjerningar. Bøn er å komma til Gud slik me er. Bøn kan også uttrykkast som kroppsspråk gjennom kjærleiksgjerningar, som når me tar beina fatt og går frå hus til hus med fastebøssene.

Elles kan det å bruka kroppen aktivt når me ber, vera ei praktisk hjelp. Når eg sit godt henslengt i godstolen og skal prøva å be, misser eg lett konsentrasjonen, eller eg sovnar rett og slett. Då kan det vera godt å uttrykka bøna gjennom kroppen: Me kan stå oppreist, me kan løfta hendene, me kan bøya kne, eller kva det enn måtte vera som gir bøna eit uttrykk. Og her er kvinna som kom til Jesus, eit føredøme for oss.

lørdag 20. februar 2010

Leirdueskyting


Dette må vel kallast eit frynsegode i prestejobben: Å få vera med konfirmantgruppa Explore på leirdueskyting! Fleire bilde og kommentarar på 'konfebloggen'.

tirsdag 9. februar 2010

7 tips til fastetida

På søndag er det fastelaven, morsdag og Valentinsdag, alt på ein dag. Tre gode grunnar til å eta godt og mykje, med andre ord. Så kjem blåmandag, feitetirsdag og askeonsdag. Dette innleier fastetida før påske, som i vår tradisjon er dei førti kvardagane fram til påskemorgon.

Det er mange måtar å fasta på. Her er nokre tips:

1. Avstå frå noko du føler deg avhengig av, t.d. kaffi, sjokolade, morgonavisa, internett eller eit TV-program.
2. Sett av tid kvar dag til å be og lesa i Bibelen eller ei åndeleg bok.
3. Øv deg på å leva enkelt. La bilen stå når du kan. Unngå luksus. Unngå å kjøpa mat på restaurant, og gi pengane du sparar til nødhjelp.
4. Et 'paradismat'. Adam og Eva var vegetarianarar før syndefallet. Du kan bruka fastetida til å søka tilbake til Guds opprinnelege vilje med mennesket. I Egypt,til dømes, et dei ortodokse kristne ingen dyreprodukt i fastetida før påske.
5. Vent med å eta til litt utpå dagen, om du orkar. (Ikkje viss du er gravid eller har dårleg helse!)
6. For dei aller sterkaste: Gå utan mat ein dag eller fleire.
7. Søndagar er ikkje fastedagar. Inviter folk som har dårleg råd, på ein god festmiddag.

Kva kristen faste er, og kvifor det kan ha noko for seg, kan du lesa her, i eit kapittel frå Richard Foster si bok ’Veier til glede’ (Celebration of Discipline).

tirsdag 2. februar 2010

Draumen om det enkle livet


Livet er altfor komplisert! Huset er fullt av rot, og avspeglar korleis det indre livet er i fullstendig kaos. Verda rundt oss er så kompleks at det er umogleg å finna samanheng og system i det. Kvar dag blir me bombarderte med inntrykk frå radio og TV, internett, aviser og reklame. Korleis skal me finna fred i ei slik kompleks verd?

”Declutter your life!” er eitt svar. Bli kvitt alt rotet! Rydd i kjellar og loft. Kast eller gi bort det gamle før du kjøper nytt – eller lar vera å kjøpa nytt. Ein av dei mest besøkte bloggane i verda, Zenhabits.net, er skriven av produktivitets-guruen Leo Babauta. Som namnet på bloggen tilseier, byggjer han ideane sine på filosofi frå zen-buddhismen. Det er heilt sikkert mange gode idear å henta frå det Babauta skriv, men sjølv har eg funne inspirasjon frå ei anna kjelde, nemlig den kristne forfattaren Richard Foster.

Enno har eg ikkje fått bort alle pappeskene med bøker og papir som me pakka ned då me flytta for vel eit år sidan, men sist eg rydda, kom eg over boka ”Freedom of Simplicity”, som eg kjøpte i England for 3-4 år sidan. Forfattaren, Richard Foster, har eigentleg bakgrunn frå kvekar-rørsla, men har skrive til eit breiddt kristent publikum i ei årrekke.

Boka handlar om enkelheit. (Eg hadde problem med å omsetja ’simplicity’ til nynorsk, og syntest ordet ’einfelde’ vart for gammaldags – kven går rundt og snakkar om ’einfelde’ i dag? Derfor landa eg på ’enkelheit’.) Kristen enkelheit handlar om å finna fred, midt i ei uroleg og kompleks verd. Det handlar om å finna fred med Gud og å vera avhengig av han. Det handlar om å la oss inspirera av Jesus og identifisera oss med dei svake. Det handlar om ein enkel livsstil som har utspring i ein indre tryggleik. Eg ser fram til å lesa boka på nytt.

Om adventstid og rett til arbeid

Vigra og Valderøy skulekorps spelte på julegrantenninga. På den årlege julegrantenninga på Roald hadde eg ord for dagen, der eg snakka l...